Syunichi Shiozawa

TerraDrone / 開発部 執行役員東京都

Syunichi Shiozawa

TerraDrone / 開発部 執行役員